: 3010039
STRONA ARCHIWALNA
Strona aktualna dostępna jest TUTAJ
WYDZ. KADR I SZKOLENIA:POSTĘPOWANIA KWALIFIKACYJNE

OGŁOSZENIE NR 2/2015
Komendanta Miejskiego Policji w Legnicy
z dnia 29 września 2015 r.
w sprawie postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko
Naczelnika Wydziału-Sztab Policji Komendy Miejskiej Policji w Legnicy

§ 1.
W celu dokonania naboru na stanowisko Naczelnika Wydziału-Sztab Policji Komendy Miejskiej Policji w Legnicy ogłaszam rozpoczęcie postępowania kwalifikacyjnego.

O stanowisko to mogą ubiegać się funkcjonariusze spełniający poniższe kryteria:
1.w zakresie wymagań formalnych:
- spełniający wymagania odnośnie wykształcenia, kwalifikacji zawodowych i stażu służby określone przepisami rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 czerwca 2007 r. w sprawie wymagań w zakresie wykształcenia, kwalifikacji zawodowych i stażu służby, jakimi powinni odpowiadać policjanci na stanowiskach komendantów Policji i innych stanowiskach służbowych oraz warunków ich mianowania na wyższe stanowiska służbowe (Dz. U. Nr 123 poz. 857 z późn. zm.);
2.w zakresie wymagań pożądanych:
a.posiadający, co najmniej 6-letni staż służby w Policji,
b.posiadający, co najmniej 5-letnie doświadczenie w realizowaniu zadań w komórkach organizacyjnych Policji o zadaniach prewencyjnych,
c.posiadający, co najmniej roczne doświadczenie w kierowaniu jednostkami lub komórkami organizacyjnymi Policji,
d.posiadający poświadczenie bezpieczeństwa osobowego uprawniające do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą co najmniej „poufne”,
3.w zakresie wymagań dodatkowych:
a.posiadający wykształcenie wyższe z zakresu organizacji, zarządzania lub organizacji i zarządzania albo ukończenie studiów podyplomowych, przeszkolenia lub kursu z tego zakresu lub z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi lub
b.posiadający wykształcenie wyższe o kierunku administracyjnym lub menadżerskim.

§ 2.
Oferty kandydatów winny zawierać:
1.CV i list motywacyjny;
2.kopię ostatniej opinii służbowej kandydata (oryginał do wglądu);
3.potwierdzony przez komórkę kadrową szczegółowy przebieg służby;
4.koncepcję pracy na stanowisku, na które prowadzi się postępowanie kwalifikacyjne (pisemną) koncepcja pracy na stanowisku, do którego aplikuje kandydat powinna zostać opracowana ściśle dla stanowiska objętego postępowaniem kwalifikacyjnym, w oparciu o obowiązujące akty prawne, w tym regulamin jednostki organizacyjnej Policji oraz szczegółowy zakres zadań komórki. Koncepcja pracy na stanowisku nie powinna przekraczać 10 stron lub 6 stron (w przypadku stanowiska zastępcy), kierownika jednostki/komórki organizacyjnej Policji, powinna być napisana czcionką Arial lub Times New Roman 12, interlinia 1,5, marginesy standardowe 2,5 cm;
5.oświadczenie kandydata - pisemną zgodę na poddanie się procedurze kwalifikacyjnej;
6.oświadczenie kandydata o pozostawaniu/nie pozostawaniu kandydata w stosunku małżeńskim, pokrewieństwa do drugiego stopnia włącznie lub powinowactwa pierwszego stopnia oraz w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli z jednym z funkcjonariuszy lub pracowników Policji, będących w podległości służbowej stanowiska, na które aplikuje kandydat;
7.kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie (oryginały do wglądu);
8.kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe (oryginały do wglądu);
9.kopię poświadczenia bezpieczeństwa (oryginał do wglądu);

§ 3.
Zakres podstawowych zadań realizowanych na stanowisku objętym postępowaniem kwalifikacyjnym:
1.kierowanie całokształtem pracy Wydziału zapewniając jego sprawne funkcjonowanie i realizację zadań wynikających z Regulaminu jednostki oraz zakresu szczegółowego Wydziału;
2.realizowanie ustawowych zadań w zakresie koordynowania działań mobilizacyjno-obronnych oraz związanych z zabezpieczaniem imprez masowych i protestów społecznych;
3.współdziałanie z Powiatowym Zespołem Reagowania Kryzysowego dla Miasta i Powiatu Legnickiego, Strażą Miejską, Strażą Ochrony Kolei oraz SUFO na zasadach określonych w ustawie o Policji oraz zawartych porozumieniach;
4.współdziałanie z podmiotami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo i porządek publiczny na terenie powiatu legnickiego w zakresie zadań przypisanych do Wydziału;
5.dowodzenie akcjami i operacjami policyjnymi;
6.nadzorowanie i kontrolowanie prowadzonej dokumentacji dotyczącej ewidencji czasu pracy funkcjonariuszy i pracowników Wydziału oraz racjonalne wykorzystanie powierzonego mienia;
7.zapewnienie ciągłości pracy służby dyżurnej Komendy i jednostek organizacyjnych oraz stałej gotowości do działań.

§ 4.
Oferty, z podaniem na kopercie adresu do korespondencji i telefonów kontaktowych, należy składać w Wydziale Wspomagającym Komendy Miejskiej Policji w Legnicy, ul. Asnyka 3 pokój 204 lub pocztą na adres KMP w Legnicy, ul. Asnyka 3 (decyduje data nadania przesyłki) w terminie do dnia 13 października 2015 r. z dopiskiem „Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Naczelnika Wydziału-Sztab Policji Komendy Miejskiej Policji w Legnicy”, „w sekretariacie nie otwierać”.

§ 5.
Dodatkowe informacje dotyczące zasad prowadzenia postępowania kwalifikacyjnego, w tym wymagań dotyczących założeń do opracowania koncepcji pracy na stanowisku można uzyskać w Wydziale Wspomagającym KMP w Legnicy, 874-1462 lub 76-876-1460, lub na stronie internetowej www.isp.policja.pl w banerze Dobór wewnętrzny na wybrane stanowiska w Policji, w dokumencie Ogólny tryb i zasady przeprowadzania postępowań kwalifikacyjnych na wybrane stanowiska służbowe w Policji.

§ 6.
Postępowanie kwalifikacyjne zostanie zakończone do dnia 12 listopada 2015 r.

Komendant Miejski Policji w Legnicy
insp. Sławomir Bąk


Drukuj

 
K o m e n d a   W o j e w ó d z k a   P o l i c j i   w e   W r o c ł a w i u    ©   By MH & MK
Ten Serwer nie jest w żaden sposób połączony z siecią komputerową Policji
i zawiera tylko jawne dane udostępniane przez Komendę Wojewódzką Policji we Wrocławiu