: 3010040
STRONA ARCHIWALNA
Strona aktualna dostępna jest TUTAJ
KWP:INTEGRACJA LOGISTYCZNA W RAMACH MSWIA


Udostępnione przez KWP we Wrocławiu obiekty logistyczne oraz zawarte z innymi służbami mundurowymi porozumienia w zakresie integracji zaplecza logistycznego


Porozumienia - zawarte oraz w przygotowaniu - między Policją dolnośląską a innymi formacjami mundurowymi (stan na dzień 10.02.2012 r.):
 1. Porozumienie z dnia 5 września 2008 r. pomiędzy Komendantem Sudeckiego Oddziału Straży Granicznej w Kłodzku a Komendantem Wojewódzkim Policji we Wrocławiu.
  Porozumieniem podjęto współpracę w zakresie:
  • Gospodarki paliwami (SOSG udostępnia stację paliw dla pojazdów KPP w Kłodzku; KWP udostępnia dla SOSG stacje paliw w Wałbrzychu i we Wrocławiu).
  • Zaplecza obsługowo - naprawczego.
  • Parkingów depozytowych (SOSG udostępnia parking w Kłodzku; KWP udostępnia parking we Wrocławiu).
  • Wykorzystania strzelnicy (SOSG udostępnia KWP strzelnicę w Kłodzku).
  • Wykorzystania hali sportowej (udostępnienie na zasadzie wzajemności hali SOSG w Kłodzku i hali Gwardii we Wrocławiu).
  • Korzystania pomocy drogowej (KWP umożliwia SOSG korzystanie z lawety przeznaczonej do przewożenia pojazdów o masie całkowitej nie przekraczającej 3,5 tony).

 2. Wydział Teleinformatyki KWP we Wrocławiu w oparciu o porozumienie Komendanta Głównego Policji i Komendanta Głównego Staży Granicznej z dnia 17.06.2006 r. w sprawie współdziałania Policji i Straży Granicznej, współpracuje ze służbami teleinformatycznymi Straży Granicznej w następującym zakresie:
  • Sudecki Oddział Straży Granicznej udostępnia dla funkcjonariuszy policji pełniących służbę w polsko - czeskim punkcie kontaktowym cyfrową linię telefonicznej zakończoną aparatem telefonicznym posiadającym uprawnienia do ruchu w sieci resortowej oraz linię analogowa umożliwiającej podłączenie własnego urządzenia telekopiowego i jego pracę w sieci resortowej.
  • Łużycki Oddział Straży Granicznej udostępnia Komendzie Powiatowej w Zgorzelcu kanał ripiterowy na obiektach radiowych w miejscowości Jagodzin oraz Święta Góra w Lubawce
  • Wydział Teleinformatyki KWP we Wrocławiu udostępnia Sudeckiemu Oddziałowi Straży Granicznej pomieszczenie w punkcie radiowym przy ul. Macedońskiej do instalacji urządzeń oraz udostępnia istniejący tam system antenowy Policji

 3. Umowa nr 16/SZIDZ/2010 pomiędzy Klub Sportowy "GWARDIA" we Wrocławiu ul. Krupnicza 15 50-075 Wrocław a KWP we Wrocławiu na wykorzystywanie hali sportowej KS "GWARDIA". Czas trwania umowy 01.01.2011r. - 31.12.2013r.

 4. Porozumienie nr 3/2009 z Komendantem Powiatowym Państwowej Straży Pożarnej w Świdnicy, dotyczące udostępnienia przez PSP pomeszczeń na prowadzenie zadań statutowych Komendy Powiatowej Policji w Świdnicy.

 5. Porozumienie z Komendantem Sudeckiego Oddziału Straży Granicznej im. Ziemi Klodzkiej, dotyczące umożliwienia parkowania pojazdów służbowych Straży Granicznej na parkingach Komend Powiatowych Policji w Polkowicach, Kamiennej Górze i Lubinie.

 6. Porozumienie z Dyrektorem Delegatury Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego we Wrocławiu, o współpracy w zakresie przeprowadzania badań technicznych pojazdów służbowych Delegatury Agencji Bezpieczeństw Wewnętrznego we Wrocławiu. Porozumienie zostało zawarte w dniu 15 marca 2010r na czas nieokreślony.

 7. Porozumienie nr 7 z Komendantem Ośrodka Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej w Lubaniu, w sprawie udostępnienia zasobów logistycznych i infrastruktury oraz współpracy w zakresie przedsięwzięć szkoleniowych. Porozumienie zostało zawarte w dniu 28 czerwca 2010r na czas nieokreślony.

 8. Porozumienie dotyczące utworzenia i funkcjonowania wspólnej placówki KWP we Wrocławiu, SOSG oraz Izby Celnej we Wrocławiu zlokalizowanej w Kudowie Zdój, obręb Słone. Okres obowiązywania: 25.03.2011 - 03.12.2012

 9. Porozumienie nr 63 z Komendantem Sudeckiego Oddziału Straży Granicznej im. Ziemi Klodzkiej, dotyczące udostępnienia pomieszczeń uzytkowych o łącznej powierzchni 39,14 m2, znajdujacych się na poddaszu w budynku nr 1, w Kudowie Zdroju przy ul. Słone nr 143 z przeznaczeniem na potrzeby funkcjonariuszy Policji delegowanych do pełnienia służby w m. Kudowa Słone. Czas trwania porozumienia od 25 marca 2011 do 3 grudnia 2012.

 10. Porozumienia nr C-II-2310-50/2012/214/2012, C-II-2310-53/2012/217/2012, C-II-2310-52/2012/216/2012, C-II-2310-51/2012/215/2012 z Sudeckim Oddziałem Straży Granicznej im. Ziemi Kłodzkiej dotyczące umożliwienia przez KWP Parkowania 1 pojazdu służbowego SG na terenie Komendy Powiatowej Policji w Jaworze, Polkowicach, Kamiennej Górze oraz w Komisariacie Policji w Kątach Wrocławskich. Czas trwania porozumienia od 01 lipca 2012 do 30 czerwca 2015.


Udostępnione przez KWP we Wrocławiu obiekty logistyczne w ramach porozumień z innymi służbami mundurowymiObiekty gospodarki transportowej
 nr porozumieniaobiekt
 stacje paliw
 [1]stacje paliw w Wałbrzychu i we Wrocławiu
 garaże, warsztaty, stacje napraw, myjnie
 [1]zaplecze obsługowo - naprawcze
 [1]parking depozytowy KWP we Wrocławiu
 stacje diagnostyczne
Obiekty sportowe
 nr porozumieniaobiekt
 hale sportowe
 [6]hala Gwardii we Wrocławiu
 boiska, place treningowe
 inne miejsca ćwiczeń i treningu
Obiekty szkoleniowe
 nr porozumieniaobiekt
 sale konferencyjne, sale narad, świetlice
 ośrodki szkoleniowe
 strzelnice
 place szkoleniowe, manewrowe
Pozostałe
 nr porozumieniaobiekt
 obiekty magazynowe
 zaplecza magazynowe
 pomieszczenia biurowo-magazynowe
 [9]pomieszczenia biurowe SOSG
 inne
 część nieruchomości w KMP w Legnicy
 [2]pomieszczenie na urządzenia w punkcie radiowym przy ul. Macedońskiej
 [2]system antenowy w punkcie radiowym przy ul. Macedońskiej
 [1]laweta przeznaczonej do przewożenia pojazdów o masie całkowitej nie przekraczającej 3,5 tony
 [5][10]parkingi
 [6]przeprowadzanie badań technicznych pojazdów służbowych
 [7]udostępnienie zasobów logistycznych i infrastruktury oraz współpraca w zakresie przedsięwzięć szkoleniowych
 [8]utworzenie i funkcjonowanie wspólnej placówki KWP we Wrocławiu, SOSG oraz Izby Celnej we Wrocławiu zlokalizowanej w Kudowie Zdój, obręb Słone.


Drukuj

 
K o m e n d a   W o j e w ó d z k a   P o l i c j i   w e   W r o c ł a w i u    ©   By MH & MK
Ten Serwer nie jest w żaden sposób połączony z siecią komputerową Policji
i zawiera tylko jawne dane udostępniane przez Komendę Wojewódzką Policji we Wrocławiu