: 3010040
STRONA ARCHIWALNA
Strona aktualna dostępna jest TUTAJ
TELEFONY:Policyjna Infolinia

POLICYJNE INFOLINIEWychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców województwa dolnośląskiego, dążąc do dalszego wzrostu poczucia ich bezpieczeństwa i ograniczenia przestępczości, w Komendzie Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu funkcjonują dwie infolinie przeznaczone do kontaktu mieszkańców z Policją w zakresie:


  • wydarzeń dotyczących przestępczości kryminalnej i zagrożeń porządku publicznego – „Policyjny Telefon Zaufania”

    1. 0-800-283-107 (z telefonów stacjonarnych / połączenie bezpłatne)

    2. 71-344-15-53 (numer dla użytkowników telefonów stacjonarnych i komórkowych / połączenie płatne wg stawek operatora.)


  • udzielania pomocy osobie, która zgłosiła sie do jednostki Policji w celu złożenia zawiadomienia o przestępstwie i nie została obsłużona w przeciągu 10 minut – „Telefon 10 minut” (+48 607 429 560).


Celem funkcjonowania tych specjalnych telefonów jest umożliwienie mieszkańcom Dolnego Śląska przekazywania informacji oraz wniosków dotyczących:


  • zagrożeń i niebezpieczeństw, w tym miejsc zagrożonych przestępczością i punktów niebezpiecznych na drogach i ulicach,
  • osób, miejsc i zdarzeń kryminalnych oraz innych faktów, pozostających w zainteresowaniu policji,
  • udzielania porad z zakresu: sposobu załatwiania spraw urzędowych w jednostkach Policji, prewencji kryminalnej, przeciwdziałania zjawiskom patologii społecznych, a w szczególności przemocy w rodzinie i seksualnego wykorzystania małoletnich.


Obie infolinie funkcjonują codziennie i całodobowo. Pod numerem „Policyjnego Telefonu Zaufania”, policjant dyżuruje od poniedziałku do piątku, w godzinach od 10.00 – 18.00. W pozostałe dni i godziny wszystkie informacje są nagrywane i odsłuchiwane przez kolejnego dyżurującego funkcjonariusza. Pod numerem „Telefonu 10 minut” dyżurują przez cały czas policjanci Wydziału Kontroli Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu.
Drukuj

 
K o m e n d a   W o j e w ó d z k a   P o l i c j i   w e   W r o c ł a w i u    ©   By MH & MK
Ten Serwer nie jest w żaden sposób połączony z siecią komputerową Policji
i zawiera tylko jawne dane udostępniane przez Komendę Wojewódzką Policji we Wrocławiu