: 3010040
STRONA ARCHIWALNA
Strona aktualna dostępna jest TUTAJ
FUNDUSZE UNII EUROPEJSKIEJ:Pierwsza Pomoc

 - SZKOLENIE POLICJANTÓW W ZAKRESIE KWALIFIKOWANEJ PIERWSZEJ POMOCY
Projekt pn "Szkolenie policjantów w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy" realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki przez Komendę Główną Policji skierowany jest do policjantek i policjantów ze wszystkich garnizonów w kraju (komend wojewódzkich, Komendy Stołecznej Policji) - komórek ruchu drogowego, prewencji (w szczególności służb patrolowo - interwencyjnej), oddziałów prewencji Policji (samodzielnych pododdziałów prewencji Policji). Wszelkie informacje dotyczące projektu znajdują się w załączonym piśmie. Komórką z ramienia Komendy Wojewódzkiej Policji odpowiedzialną za rekrutację do projektu jest Wydział Szkolenia i Doskonalenia Zawodowego Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu, tel. 871 36 08.

 
K o m e n d a   W o j e w ó d z k a   P o l i c j i   w e   W r o c ł a w i u    ©   By MH & MK
Ten Serwer nie jest w żaden sposób połączony z siecią komputerową Policji
i zawiera tylko jawne dane udostępniane przez Komendę Wojewódzką Policji we Wrocławiu