: 3010040
STRONA ARCHIWALNA
Strona aktualna dostępna jest TUTAJ
FUNDUSZE UNII EUROPEJSKIEJ:FUNDUSZE UNII EUROPEJSKIEJ

STRONA GŁÓWNADOKUMENTYLINKIKONTAKT
FUNDUSZE UNII EUROPEJSKIEJ
KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI we WROCŁAWIUPrzystąpienie Polski do Unii Europejskiej, uzyskanie wsparcia finansowego oraz możliwość integracji gospodarczej, społecznej i kulturalnej z krajami członkowskimi otworzyły przed jednostkami Policji nowe perspektywy rozwoju, a także umożliwiły wyrównanie poziomu technicznego wyposażenia do standardów europejskich.

Integracja z Unią Europejską ciągle stawia przed Policją nowe wyzwania w zakresie skutecznego zwalczania przestępczości oraz poprawy stanu bezpieczeństwa. Wyzwania te stoją także przed Policją dolnośląską, ze szczególnym uwzględnieniem jej regionalnych determinantów. Poprawa stanu bezpieczeństwa publicznego przyczynia się m.in. do polepszenie wizerunku regionu w otoczeniu krajowym i międzynarodowym oraz zwiększenie jego atrakcyjności zarówno w aspekcie społecznym, jak i gospodarczym. Kontynuacja działań mających na celu ustawiczne wzmacnianie tego procesu zapewni: mieszkańcom - bezpieczne warunki życia, przedsiębiorcom - odpowiedni klimat dla rozwoju działalności gospodarczej, turystom - komfort odpoczynku i rekreacji.

Problematyką pozyskiwania środków z Unii Europejskiej w Komendzie Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu zajmuje się Wydział Zamówień Publicznych i Funduszy Pomocowych, który realizuje w tym zakresie następujące zadania:
  1. utrzymywanie roboczej współpracy z instytucjami zajmującymi się problematyką funduszy pomocowych,

  2. pozyskiwanie funduszy pomocowych, strukturalnych poprzez opracowywanie projektów we współpracy z komórkami organizacyjnymi,

  3. prowadzenie monitoringu, sprawozdawczości i rozliczania projektów.


WYDZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH I FUNDUSZY POMOCOWYCH:

Drukuj

 
K o m e n d a   W o j e w ó d z k a   P o l i c j i   w e   W r o c ł a w i u    ©   By MH & MK
Ten Serwer nie jest w żaden sposób połączony z siecią komputerową Policji
i zawiera tylko jawne dane udostępniane przez Komendę Wojewódzką Policji we Wrocławiu