: 3010039
STRONA ARCHIWALNA
Strona aktualna dostępna jest TUTAJ
INFORMACJE:W PRZYPADKU ATAKU

Groźba zamachu terrorystycznego to jedna z cech charakterystycznych dla dzisiejszych czasów. Coraz częściej pojawiają się sygnały, że również Polska nie jest wolna od tego typu zagrożeń.

Nigdy nie wiadomo kiedy i gdzie nastąpi atak. Najskuteczniejszym sposobem obrony przed nim jest umiejętność właściwego zachowania się w przypadku zaistnienia realnego niebezpieczeństwa ataku terrorystycznego oraz współodpowiedzialność za bezpieczeństwo własne i innych. Prawidłowe zachowanie się w takiej sytuacji jest niezwykle ważne dla przebiegu zdarzenia, jego skutków i działania policyjnych specjalistów.

Skuteczność działań ukierunkowanych na przeciwstawienie się atakom terroryzmu jest uzależniona od efektywności służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo kraju i gotowości społeczeństwa do wspierania tych działań oraz wzajemnego zaufania i odpowiedzialności za wspólne dobro.

Podstawową cechą terroryzmu jest to, że nie ma wyraźnych znaków ostrzegawczych o możliwości wystąpienia zamachu lub są one trudno dostrzegalne. Dlatego też trzeba zwracać uwagę na to, co dzieje się w najbliższym otoczeniu ( na zakupach, w podróży, podczas uczestnictwa w imprezach masowych lub uroczystościach religijnych i w innych miejscach, gdzie przebywa duża liczba osób).

Przede wszystkim należy zwrócić uwagę na nietypowe zachowania się osób, pozostawione bez opieki teczki, paczki, pakunki, torby, osoby wyglądające na obcokrajowców lub ubrane niewłaściwie do pory roku, nieznane samochody, szczególnie furgonetki, parkujące w pobliżu kościołów, synagog albo miejsc organizowania imprez masowych, ludzi pozostawiających podejrzane pakunki w koszach na śmieci, na chodniku, peronie kolejowym czy w innym miejscu publicznym, nieznajomych manipulujących przy instalacjach elektrycznych, gazowych, wodociągowych lub kanalizacyjnych.

Podejrzanych przedmiotów nie wolno dotykać, a o ich lokalizacji należy niezwłocznie powiadomić administratora obiektu oraz służby odpowiedzialne za bezpieczeństwo ( policja, straż miejska).

Widząc ładunek wybuchowy i będąc w zasięgu jego rażenia nie wolno korzystać z telefonu komórkowego przy powiadamianiu wyspecjalizowanych służb, gdyż może to spowodować uruchomienie zapalnika bomby.

Trzeba również pamiętać o tym, aby nie przyjmować od obcych osób żadnych pakunków oraz nie pozostawiać bagażu bez opieki.

Pamiętajmy, że ciekawość może być niebezpieczna. Należy jak najszybciej oddalić się z miejsca zagrożonego wybuchem, po drodze informując inne osoby będące w strefie zagrożonej lub kierujące się w jej stronę. W przypadku włączenia parkingu dla pojazdów w strefę zagrożenia nie można na siłę .ratować. swojego samochodu . życie jest ważniejsze.

Nasza czujność i umiejętność zachowania się w sytuacji zagrożenia może pozwolić uniknąć niebezpiecznych sytuacji.
Drukuj

 
K o m e n d a   W o j e w ó d z k a   P o l i c j i   w e   W r o c ł a w i u    ©   By MH & MK
Ten Serwer nie jest w żaden sposób połączony z siecią komputerową Policji
i zawiera tylko jawne dane udostępniane przez Komendę Wojewódzką Policji we Wrocławiu