: 3010039
STRONA ARCHIWALNA
Strona aktualna dostępna jest TUTAJ
INFORMACJE:KARTA PRAW OFIARY


  1. Ofiara ma prawo do swobodnego dostępu do wymiaru sprawiedliwości.
  2. Ofiara ma prawo do rzetelnej, zrozumiałej dla niej i wyczerpującej informacji o przysługujących jej prawach w procesie karnym.
  3. W postępowaniu przygotowawczym ofiara posiada status strony procesowej.
  4. Ofiara w sprawach o przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego może działać jako strona w charakterze oskarżyciela posiłkowego.
  5. W razie odmowy przez prokuratora wystąpienia z aktem oskarżenia do sądu i wyczerpania przez ofiarę całej drogi odwoławczej, ofiara może w terminie miesiąca wnieść swój akt oskarżenia do sądu, uzyskując jako oskarżyciel prywatny status strony procesowej w postępowaniu sądowym.
  6. W tzw. sprawach prywatno - skargowych ( są to czyny skierowane przeciwko czci i nietykalności cielesnej ) ofiara korzysta z takich samych uprawnień jak prokurator. Musi jednak uczestniczyć w postępowaniu ugodowym prowadzonym przez sędziego wymiaru sprawiedliwości. Wybór należy do niej.
  7. Ofiara ma prawo do wystąpienia z powództwem cywilnym w celu dochodzenia w postępowaniu karnym roszczeń majątkowych wynikających bezpośrednio z popełnienia przestępstwa
  8. Ofiara ma prawo do mediacji i porozumienia się ze sprawcą w kwestii naprawienia szkody lub innego zadośćuczynienia.
  9. Ofiara ma prawo do domagania się i uzyskania naprawienia szkody przez sprawcę.Drukuj

 
K o m e n d a   W o j e w ó d z k a   P o l i c j i   w e   W r o c ł a w i u    ©   By MH & MK
Ten Serwer nie jest w żaden sposób połączony z siecią komputerową Policji
i zawiera tylko jawne dane udostępniane przez Komendę Wojewódzką Policji we Wrocławiu