: 3010040
STRONA ARCHIWALNA
Strona aktualna dostępna jest TUTAJ
Pełnomocnik ds. Ochrony Praw Człowieka:Pełnomocnik Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu ds. Ochrony Praw Człowieka.

Pełnomocnik Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu ds. Ochrony Praw Człowieka
podinspektor Barbara Lorenc - Żelisko


tel. stacjonarny 71 340-45-21

prawa-czlowieka@wr.policja.gov.pl

pelnomocnikopc@wr.policja.gov.pl


Pełnomocnik Komendanta Wojewódzkiego Policji ds. Ochrony Praw Człowieka przyjmuje interesantów we wtorki w godz. 9.00 - 11.00,
w siedzibie Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu
przy ul. Muzealnej 2/4, pok. 073.

Marsz poparcia dla Ukrainy


W dniu 23 stycznia 2014 we Wrocławiu odbyło się zgromadzenia publiczne, którego celem było wyrażenie poparcia dla Ukraińców walczących o prawa obywatelskie i wybór europejski oraz potępienie przemocy. Uczestnicy zgromadzenia zebrali się na Placu Biskupa Nankiera przed Katedrą Greckokatolicką pw. Św. Wincentego i Jakuba. Następnie przeszli ulicami Uniwersytecką i Kuźniczą do Rynku. Podczas zgromadzenia udzielano informacji na temat legalnych form wsparcia ofiar i protestujących. W przemarszu wzięło około 500 osób. Nad bezpieczeństwem uczestników zgromadzenia czuwali policjanci z Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu i Komisariatu Policji Wrocław Stare Miasto. Jego przebieg był spokojny i nie doszło do zakłóceń ładu i porządku publicznego. Pełnomocnik Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu w trakcie zabezpieczenia zgromadzenia monitorował jego przebieg i realizował zadania w zakresie zaleceń krajowych i międzynarodowych instytucji powołanych do ochrony praw człowieka.


151. rocznica wybuchu Powstania Styczniowego


W dniu 22 stycznia 2014 około południa rozpoczęły się uroczystości upamiętniające 151. rocznicę wybuchu Powstania Styczniowego. Organizatorem obchodów był Związek Piłsudczyków Oddział Wrocław. Uroczystości rozpoczęły się od Mszy Św., która odbyła się w asyście Kompanii Honorowej Wojska Polskiego i Reprezentacyjnej Orkiestry Wojsk Lądowych. Następnie jej uczestnicy przeszli pod gmach główny Uniwersytetu Wrocławskiego, gdzie znajduje się tablica poświęcona studentom, którzy wzięli udział w Powstaniu. W hołdzie uczestnikom Powstania Styczniowego oddano salwę honorową, złożono kwiaty oraz zapalono znicze. Nad bezpieczeństwem uczestników zgromadzenia czuwali Policjanci z Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu i Komisariatu Policji Wrocław Stare Miasto. Jego przebieg był spokojny i nie doszło do zakłóceń ładu i porządku publicznego. Pełnomocnik Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu w trakcie zabezpieczenia zgromadzenia monitorował jego przebieg i realizował zadania w zakresie zaleceń krajowych i międzynarodowych instytucji powołanych do ochrony praw człowieka.


Szanowni Państwo.

Skargi na działalność Policji można kierować do kierowników jednostek policji, jak również składać bezpośrednio do Rzecznika Praw Obywatelskich:

Rzecznik Praw Obywatelskich,
Aleja Solidarności 77,
00-090 Warszawa
Przyjęcia Interesantów:
Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich
Poniedziałek w godz. 9.00 – 17.00
Od wtorku do piątku w godz. 9.00 – 15.00
Telefon: 22 55 17 760, 22 55 17 811
Centrala: 22 55 17 700

Pełnomocnik Terenowy w Gdańsku ( dla woj. zachodniopomorskiego, pomorskiego, warmińsko-mazurskiego)
Ul. Chmielna 54/57
80-748 Gdańsk
Sekretariat (+48) 58 764 73 02
Fax (+48) 58 764 73 03
Przyjęcia Interesantów:
Telefon: (+48) 58 764 73 06
Poniedziałek w godz. 10.00 – 17.00
Wtorek, środa, czwartek w godz. 9.00 – 15.00

Pełnomocnik Terenowy w Katowicach ( dla woj. śląskiego, małopolskiego, świętokrzyskiego)
Ul. Jagiellońska 25 , pokój 122
40-032 Katowice
Telefon (+48) 32 72 86 800
Fax (+48 32) 72 86 823
Przyjęcia Interesantów:
Poniedziałek, środa, piątek w godzinach od 9.00 do 15.00
Wtorek w godzinach od 10.00 do 17.00


Pełnomocnik Terenowy we Wrocławiu ( dla woj. dolnośląskiego, lubuskiego, opolskiego)
Ul. Wierzbowa 5 , 50-056 Wrocław
Sekretariat (+48) 71 34 69 115
Fax (+48) 71 343 43 25
Przyjęcia Interesantów:
Telefon (+48) 71 34 69 100
Poniedziałek, wtorek, czwartek w godzinach od 9.00 do 15.00
Środa w godzinach od 10.00 do 17.00
Linki: strona główna RPO
Formularz elektroniczny
Bezpłatna infolinia obywatelska RPO.


Szanowni Państwo.

Od 16 kwietnia 2012 roku pod numerem 800 676 676 działa bezpłatna Infolinia Obywatelska Rzecznika Praw Obywatelskich. Osoby z całej Polski mogą połączyć się z zarówno z telefonów stacjonarnych, jak i telefonów komórkowych należących do wszystkich sieci: Orange, Play, Plus i T-mobile.

Łącząc się z Infolinią Obywatelską każdy obywatel możne uzyskać podstawowe informacje o prawach człowieka i kompetencjach RPO. Tą drogą można również dowiedzieć się wszystkiego o prawie antydyskryminacyjnym. Jeżeli sprawa nie jest związana z kompetencjami RPO, pracownicy Infolinii starają się udzielić informacji gdzie można się z daną sprawą zwrócić by uzyskać pomoc. Telefon obsługują doświadczeni prawnicy - pracownicy Wydziału Przyjęć Interesantów Biura RPO.

Infolinia powstała przy współpracy z Telekomunikacją Polską, która udostępniła łącze na zasadach niekomercyjnych.

Bezpłatny telefon – Infolinia Obywatelska RPO jest czynny:

Poniedziałek godz. 10.00 – 18.00
Wtorek – piątek godz. 8.00 – 16.00Szanowni Internauci.


Uprzejmie informuję, iż Fundacja „Afryka Inaczej” uruchomiła stronę internetową www.afrix.org. Strona ta, na którą składa się m.in. serwis , powstała z myślą o osobach pochodzenia afrykańskiego mieszkających w Polsce.

Z punktu widzenia Policji na szczególną uwagę zasługuje tzw. gorąca linia. Pracują w niej osoby, które oferują pomoc potrzebującym, m.in. mogą pomóc porozumieć się z obywatelem państwa afrykańskiego w jednym z trzech języków: angielskim (Tel. 22-662-973-444), francuskim (22-662-973-677) i portugalskim ( Tel. 22-662-973-659). Organizatorzy zapewniają, że numery te będą obsługiwane przez Afrykańczyków mieszkających w Polsce i znających polskie realia i język, a także polscy wolontariusze.

Myślę, iż warto by informacja ta została umieszczona w zakładce „Pełnomocnika”, by osoby zainteresowane pomocą i chęcią skorzystania z zamieszczanych na tej stronie wiadomości , mogły z niej korzystać.


Rola ochrony Praw Człowieka przez Policję i w Policji ma dwa zasadnicze wymiary:
- wymiar zewnętrzny:
• Policja jako instytucja gwarantująca korzystanie z praw obywatelom np. prawo obywateli do wolności i bezpieczeństwa osobistego,

• Policja jako instytucja działająca wyłącznie na podstawie i w granicach przepisów prawa i zobowiązana ustawowo do respektowania w swoich działaniach godności ludzkiej oraz przestrzegania i ochrony praw człowieka, np. zakaz stosowania tortur lub innego nieludzkiego bądź poniżającego traktowania,
- wymiar wewnętrzny:
• Policja jako organizacja respektująca prawa funkcjonariuszy i pracowników Policji .

Geneza utworzenia stanowisk Pełnomocników ds. Ochrony Praw Człowieka w Policji
• sposób działania Policji ma bezpośredni wpływ na wizerunek oraz poziom zaufania społecznego do tej instytucji , i tym policjanci muszą te wartości pielęgnować,
• interdyscyplinarny charakter problematyki ochrony praw człowieka
• potrzeba kompleksowego i skoordynowanego podejścia do doskonalenia działań Policji w zakresie praw i wolności człowieka,
• ścisły związek ochrony praw człowieka z etyką zawodową i etosem zawodu policjanta,
• Polska jako nowoczesny kraj europejski ma obowiązek stosowania wysokich standardów ochrony praw człowieka,
• wielość zadań związana z udziałem Polski w europejskim (Rada Europy, UE, OBWE) i ONZ-owskim systemie ochrony praw człowieka.Aktualna sieć Pełnomocników ds. Ochrony Praw Człowieka w Policji


Kim nie są Pełnomocnicy ds. Ochrony Praw Człowieka
1. Rzecznikami praw człowieka samodzielnie rozpatrującymi indywidualne skargi obywateli, policjantów lub pracowników Policji :
• indywidualne skargi wpływające do Pełnomocników są przedmiotem właściwej procedury wewnętrznej w zależności od treści i formy skargi (ścisła współpraca z komórkami kontrolnymi, kadrowymi oraz psychologami policyjnymi)
• Pełnomocnicy przekazując indywidualną skargę informowani są o poczynionych ustaleniach oraz sposobie załatwienia sprawy
2. Dodatkowym stanowiskiem kontrolnym.


Zadania Pełnomocnika ds. Ochrony Praw Człowieka

I - W zakresie analizowania sygnałów o niewłaściwych działaniach policjantów:

1. Monitorowanie wpływających do jednostek policji skarg, szczególnie:
• Na nieuzasadnione użycie środków przymusu bezpośredniego oraz stosowanie przemocy fizycznej lub psychicznej przez policjantów,
• Na dyskryminujące postępowanie lub zaniechanie działania przez policjantów ( np. ze względu na płeć, wyznanie, rasę religię, pochodzenie etniczne, orientację seksualną i inne),
• Na niewłaściwe traktowanie osób pozbawionych wolności ( zatrzymanych, konwojowanych, doprowadzonych do jednostki policji, osadzonych w PDOZ lub PID itp.),
• Zgłaszanych przez policjantów i pracowników cywilnych Policji, na sposób traktowania przez przełożonych lub innych policjantów ( dyskryminacja, poniżające traktowanie, itp.),


II - W zakresie monitorowania warunków przetrzymywania i traktowania osób zatrzymanych:

• Kontrola warunków i sposobu pełnienia służby w policyjnych pomieszczeniach dla osób zatrzymanych i doprowadzonych w celu wytrzeźwienia (PDOZ) i policyjnych izbach dziecka (PID).
• Analiza informacji o wypadkach nadzwyczajnych w PDOZ i PID.
• Analiza informacji z kontroli innych podmiotów ( pracownicy Biura RPO, HFPC, sędziowie penitencjarni oraz inne podmioty, w tym międzynarodowe np. Europejskiego Komitetu ds. Zapobiegania Torturom – CPT).


III - W zakresie organizowania i prowadzenia przedsięwzięć szkoleniowych:

• Diagnoza potrzeb szkoleniowych, organizacja i prowadzenie szkoleń merytorycznie związanych z obszarem działalności ( na podstawie analizy skarg, zdarzeń nadzwyczajnych, wyników kontroli, zaleceń itp.).
• Udział w opracowywaniu programów szkolenia policjantów na poziomie centralnym i lokalnym.IV - W zakresie współpracy z podmiotami poza policyjnymi:

• Koordynacja kontroli ( wizytacji ) prowadzonych w jednostkach policji przez zewnętrzne podmioty ochrony praw człowieka oraz wdrażanie ich zaleceń kierowanych do policji ( w tym zaleceń wynikających z rządowych programów oraz formułowanych przez podmioty międzynarodowe np. Komisarza Praw Człowieka Rady Europy, Komitet Przeciwko Torturom).


• Współpraca z instytucjami i organizacjami pozarządowymi w zakresie merytorycznie związanym z obszarem działalności ( w tym organizowanie wspólnych szkoleń i innych przedsięwzięć).


V - W zakresie innych zadań:

• Monitorowanie przestępstw motywowanych uprzedzeniami i nienawiścią do innych grup społecznych ze względu na ich odmienność (tzw. przestępstwa na tle nienawiści),
• Udział w pracach komisji lub zespołów powoływanych na szczeblu KWP, zajmujących się sprawami istotnymi z punktu widzenia warunków pracy policjantów i pracowników cywilnych ( np. zespoły ds. BHP).
• Prowadzenie zakładki dotyczącej swojej działalności na stronie internetowej KWP i jej bieżąca aktualizacja.
• Opracowywanie i upowszechnianie w środowisku policyjnym materiałów i publikacji związanych z merytorycznym zakresem działania.
• Udział w odprawach kierownictwa garnizonu i bieżące relacjonowanie aktualnej swojej działalności.
• Składanie rocznego sprawozdania ze swej działalności.


Drukuj

 
K o m e n d a   W o j e w ó d z k a   P o l i c j i   w e   W r o c ł a w i u    ©   By MH & MK
Ten Serwer nie jest w żaden sposób połączony z siecią komputerową Policji
i zawiera tylko jawne dane udostępniane przez Komendę Wojewódzką Policji we Wrocławiu