: 3010040
STRONA ARCHIWALNA
Strona aktualna dostępna jest TUTAJ
WYDZ. KADR I SZKOLENIA:PRACA DLA LEKARZA


KOMENDANT WOJEWÓDZKI POLICJI WE WROCŁAWIU INFORMUJE O ROZPOCZĘCIU PROCEDURY KWALIFIKACYJNEJ DLA KANDYDATÓW DO SŁUŻBY W POLICJI W CHARAKTERZE CZŁONKA PERSONELU MEDYCZNEGO W ODDZIALE PREWENCJI POLICJI
NA STANOWISKO:
LEKARZ W ZESPOLE MEDYCZNYM ODDZIAŁU PREWENCJI POLICJI WE WROCŁAWIU


SŁUŻBĘ W POLICJI MOŻE PEŁNIĆ:

- obywatel polski o nieposzlakowanej opinii, który nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe, korzystający z pełni praw publicznych, posiadający co najmniej średnie wykształcenie, posiadający zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych, podległych szczególnej dyscyplinie służbowej, której gotów jest się podporządkować, dający rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie   informacji niejawnych.
Ponadto mężczyźni powinni posiadać uregulowany stosunek do służby wojskowej;

Postępowanie kwalifikacyjne dla osób ubiegających się o przyjęcie do służby w Policji w charakterze członka personelu medycznego składa się z następujących etapów:
- złożenie podania o przyjęcie do służby, kwestionariusza osobowego kandydata do służby, a także dokumentów stwierdzających wymagane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe oraz zawierających dane o uprzednim zatrudnieniu,
- przeprowadzenie rozmowy kwalifikacyjnej,
- ustalenie zdolności fizycznej i psychicznej do służby w Policji
- sprawdzenie w ewidencjach, rejestrach i kartotekach prawdziwości danych zawartych w kwestionariuszu osobowym kandydata do służby,
- przeprowadzenie postępowania sprawdzającego określonego w przepisach o ochronie informacji niejawnych
Wymagane wykształcenie: wyższe-lekarz
(zgodnie z wymaganiami określonymi w ustawie z dnia 5 grudnia 1996r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty Dz.U. 2011 nr 277 poz. 1634)

Wymagania konieczne:
- aktualne prawo do wykonywania zawodu lekarza na obszarze RP, potwierdzone stosownym dokumentem wydanym przez okręgową izbę lekarską

Wymagania pożądane:
- preferowani kandydaci w specjalności „choroby wewnętrzne”
- umiejętność szybkiego działania i podejmowania decyzji,
- umiejętność pracy pod wpływem stresu, umiejętność organizacji pracy własnej

Osoby zainteresowane przystąpieniem do postępowania kwalifikacyjnego dla osób ubiegających się o przyjęcie do służby w Policji w charakterze członka personelu medycznego na stanowisko lekarza w Oddziale Prewencji Policji we Wrocławiu mogą składać dokumenty osobiście w Komendzie Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu przy ul. Podwale 31-33 , 50-040 Wrocław.

Wymagany komplet dokumentów stanowi:
- podanie o przyjęcie do służby w Policji w charakterze członka personelu medycznego na stanowisko lekarz w Oddziale Prewencji Policji we Wrocławiu
- wypełniony kwestionariusz osobowy (część A i B);
- dokumenty potwierdzające posiadane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe (kserokopie – oryginały dokumentów do wglądu), w przypadku wystawienia tych dokumentów w językach obcych – ich tłumaczenie;
- kserokopie świadectw pracy lub służby z poprzednich miejsc pracy lub służby, jeżeli wcześniej kandydat do służby pozostawał w stosunku pracy lub służbie;
- książeczka wojskowa, jeżeli kandydat do służby jest objęty ewidencją wojskową.

UWAGA: kandydaci do służby w Policji zgłaszający się z wyżej wymienionymi dokumentami powinni legitymować się dokumentem potwierdzającym tożsamość

Formularze kwestionariusza osobowego można pobrać zarówno w Komendzie Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu jak i komendach powiatowych (miejskich) Policji województwa dolnośląskiego. Wymieniony formularz dostępny jest także na stronie internetowej Komendy Głównej Policji (www.policja.pl) oraz na stronie internetowej Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu (www.dolnoslaska.policja.gov.pl).

Szczegółowe informacje uzyskać można pod nr tel.(71) 340 34 47 .


Drukuj

 
K o m e n d a   W o j e w ó d z k a   P o l i c j i   w e   W r o c ł a w i u    ©   By MH & MK
Ten Serwer nie jest w żaden sposób połączony z siecią komputerową Policji
i zawiera tylko jawne dane udostępniane przez Komendę Wojewódzką Policji we Wrocławiu