: 3010040
STRONA ARCHIWALNA
Strona aktualna dostępna jest TUTAJ
WYDZ. KADR I SZKOLENIA:PRACA W POLICJI

Informacje dotyczące rekrutacji na stanowiska cywilne:Wydział Kadr i Szkolenia realizuje zadania Komendy w zakresie polityki etatowo - kadrowej Komendanta Wojewódzkiego Policji przez:
 1. postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do pracy na stanowiska urzędnicze w korpusie służby cywilnej Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu
  Ogłoszenia o wolnych stanowiskach pracy zamieszczane są w Biuletynie Służby Cywilnej oraz na stronach internetowych Departamentu Służby Cywilnej http://www.dsc.kprm.gov.pl w zakładce Praca w Służbie Cywilnej oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej KWP
  tel. (71) 340-40-64
 2. zatrudniania pracowników niebędących członkami korpusu służby - na stanowiska pomocnicze, robotnicze i obsługi
  tel. (71) 340-34-50
  tel. (71) 340-48-15
  tel. (71) 340-48-24


Przepisy prawne :
 • Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks Pracy ( Dz. U. z 1998 r. nr 24, poz. 94 z późn. zm. )
 • Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej ( Dz. U. nr 227 poz. 1505 z późn. zm.)
 • Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 stycznia 2007 r. w sprawie określenia stanowisk urzędniczych, wymaganych kwalifikacji zawodowych, stopni służbowych urzędników służby cywilnej, mnożników do ustalania wynagrodzenia oraz szczegółowych zasad ustalania i wypłacania innych świadczeń przysługujących członkom korpusu służby cywilnej ( Dz. U. nr 12 poz. 79 )
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 marca 2007 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zatrudnionych w urzędach administracji rządowej i pracowników innych jednostek ( Dz. U. nr 45, poz.290 z późn. zm. )


Drukuj

 
K o m e n d a   W o j e w ó d z k a   P o l i c j i   w e   W r o c ł a w i u    ©   By MH & MK
Ten Serwer nie jest w żaden sposób połączony z siecią komputerową Policji
i zawiera tylko jawne dane udostępniane przez Komendę Wojewódzką Policji we Wrocławiu