: 3010040
STRONA ARCHIWALNA
Strona aktualna dostępna jest TUTAJ
KWP:ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA


Sposób doręczania dokumentów elektronicznych

do Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu


za pomocą platformy e-PUAP.Wymagania dotyczące doręczania dokumentów elektronicznych, niezbędne do ich odebrania przez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu oraz otrzymania przez nadawcę poświadczenia odbioru.


  • Dokumenty elektroniczne doręczane do Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu muszą być podpisane kwalifikowanym podpisem cyfrowym.
  • Dokumenty elektroniczne doręczane do Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu muszą być opatrzone zgodnymi z prawdą danymi osobowymi osoby składającej dokument.
Zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 września 2005 roku w sprawie warunków organizacyjno-technicznych doręczania dokumentów elektronicznych podmiotom publicznym (Dz. U. Nr 200 poz. 1651) w Komendzie Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu uruchomiona została elektroniczna skrzynka podawcza.Adres elektronicznej skrzynki podawczej:

/37t00alni2/skrytka
Dokumenty elektroniczne mogą być doręczane do Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu również na informatycznych nośnikach danych. Informujemy więc, że Komenda będzie akceptowała dokumenty elektroniczne zapisane na:

  • dyskietce magnetycznej 3,5" w formacie MS DOS,

  • dysku CD-RW,

  • urządzeniu typu Pen Drive.
Doręczanie dokumentów na elektronicznych nośnikach danych może odbywać się w godzinach przyjmowania interesantów Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu w Punkcie Recepcyjnym w godz. 14:00-15:00, ul. Podwale 31-33.
Akceptowane struktury fizyczne i zakresy użytkowe dokumentów elektronicznych doręczanych do Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej i na informatycznych nośnikach danych.
Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 11 października 2005 r. w sprawie minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz. U. Nr 212 poz. 1766) Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu akceptuje formaty poczty elektronicznej wraz z załącznikami w formatach wymienionych w ww. Rozporządzeniu.W szczególności:

  • do danych zawierających dokumenty tekstowe lub tekstowo-graficzne akceptowane są ich struktury fizyczne wykorzystujące formaty danych wytworzone w standardzie .txt, .doc, .pdf, .rtf oraz Open Document wersja 1.0,

  • do danych zawierających informację graficzną akceptowane są ich struktury fizyczne wykorzystujące formaty danych wytworzone w standardzie .jpg (.jpeg), .gif,

  • do kompresji (zmniejszenia objętości) dokumentów elektronicznych o dużych rozmiarach akceptowane są ich struktury fizyczne wykorzystujące formaty danych wytworzone w standardzie .zip oraz .rar.
Urzędowe poświadczenie odbioru:
Dokument elektroniczny podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym doręczony do Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu zostanie poświadczony podpisem cyfrowym drogą elektroniczną na adres nadawcy. Poświadczenie zawierać będzie pełną nazwę Komendy, datę i czas doręczenia dokumentu oraz datę i czas wytworzenia urzędowego poświadczenia odbioru.

Urzędowe poświadczenie odbioru - na żądanie interesanta - może zostać także zapisane na dyskietce magnetycznej 3,5" w formacie MS DOS, dysku CD-RW lub urządzeniu typu Pen Drive.

Poświadczenie to można uzyskać w godzinach przyjmowania interesantów Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu w Punkcie Recepcyjnym w godz. 14:00-15:00, ul. Podwale 31-33.
Drukuj

 
K o m e n d a   W o j e w ó d z k a   P o l i c j i   w e   W r o c ł a w i u    ©   By MH & MK
Ten Serwer nie jest w żaden sposób połączony z siecią komputerową Policji
i zawiera tylko jawne dane udostępniane przez Komendę Wojewódzką Policji we Wrocławiu