: 3010040
STRONA ARCHIWALNA
Strona aktualna dostępna jest TUTAJ
WYDZ. KRYMINALNY:POSZUKIWANIZespół Poszukiwań Celowych
Komendy Wojewódzkiej Policji
we Wrocławiu

poszukuje na podstawie listu gończego wystawionego przez
Prokuraturę Okręgową w Jeleniej Górze,
za zabójstwo:
Anatolij BUCZYŃSKI
s. Jana
ur. 15.12.1974r.

Wszelkie informacje dotyczące poszukiwanego proszę przekazywać pod wskazane numery telefonów /0-71/ 340-36-65, /0-71/ 340-42-74, /0-71/ 340-44-55 lub z najbliższą jednostką Policji tel. 997.

Drukuj

 
K o m e n d a   W o j e w ó d z k a   P o l i c j i   w e   W r o c ł a w i u    ©   By MH & MK
Ten Serwer nie jest w żaden sposób połączony z siecią komputerową Policji
i zawiera tylko jawne dane udostępniane przez Komendę Wojewódzką Policji we Wrocławiu