: 3010040
STRONA ARCHIWALNA
Strona aktualna dostępna jest TUTAJ
KWP:KIEROWNICTWO KWPKOMENDANT WOJEWÓDZKI POLICJI
WE WROCŁAWIU


insp. Wojciech OłdyńskiI ZASTĘPCA KOMENDANTA WOJEWÓDZKIEGO POLICJI

insp. Zygmunt Skwierawski


ZASTĘPCA KOMENDANTA WOJEWÓDZKIEGO POLICJI

insp. Artur Falkowski


ZASTĘPCA KOMENDANTA WOJEWÓDZKIEGO POLICJI

insp. Andrzej Łuczyszyn
Drukuj

 
K o m e n d a   W o j e w ó d z k a   P o l i c j i   w e   W r o c ł a w i u    ©   By MH & MK
Ten Serwer nie jest w żaden sposób połączony z siecią komputerową Policji
i zawiera tylko jawne dane udostępniane przez Komendę Wojewódzką Policji we Wrocławiu