: 3010040
STRONA ARCHIWALNA
Strona aktualna dostępna jest TUTAJ
WYDZ. POSTĘPOWAŃ ADMINISTRACYJNYCH:


Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu

Wydział Postępowań Administracyjnych

50-040 Wrocław ul. Podwale 31-33

sekretariat wydziału tel. (71) 340 3351

fax. (71) 782 42 59, resort (871) 12 59

e-mail : wpa@wr.policja.gov.pl

Interesanci przyjmowani są:W Wydziale Postępowań Administracyjnych KWP we Wrocławiu przy pl. Muzealnym 16 (budynek Domu Klubowego "Śnieżka") w sprawach pozwoleń na broń osobistą oraz licencji:
wtorki, piątki w godzinach od 11:00 do 14:00
środy w godzinach od 11:00 do 18:001 z 5

W Wydziale Postępowań Administracyjnych KWP we Wrocławiu przy ul. Podwale 31-33 (wejście od ulicy Łąkowej) w sprawach: cudzoziemców, depozytu broni, świadectw broni oraz uzgadniania planów ochrony:
wtorki, środy i piątki w godzinach od 11:00 do 14:00
Wydział Postępowań AdministracyjnychKierownictwo Wydziału1. LISTA LEKARZY I PSYCHOLOGÓW Z REJESTRU KWP WE WROCŁAWIU UPOWAŻNIONYCH DO PRZEPROWADZANIA BADAŃ I WYDAWANIA ORZECZEŃ DLA OSÓB UBIEGAJĄCYCH SIĘ O WYDANIE POZWOLEŃ NA BROŃ.2. OSOBY WPISANE NA LISTY KWALIFIKOWANYCH PRACOWNIKÓW OCHRONY FIZYCZNEJ, LUB OSOBY UBIEGAJĄCE SIĘ O TAKI WPIS, MOGĄ BYĆ BADANE PRZEZ LEKARZY Z W/W LISTY KTÓRZY DODATKOWO POSIADAJĄ UPRAWNIENIA Z ZAKRESU MEDYCYNY PRACY; ORAZ PSYCHOLOGÓW Z PRZEDMIOTOWEJ LISTY.
PRZED BADANIEM PROSZĘ ZAPYTAĆ LEKARZA CZY MA UPRAWNIENIA Z ZAKRESU MEDYCYNY PRACY.3. OSOBY WPISANE NA LISTY KWALIFIKOWANYCH PRACOWNIKÓW ZABEZPIECZENIA TECHNICZNEGO, LUB OSOBY UBIEGAJĄCE SIĘ O TAKI WPIS, MOGĄ BYĆ BADANE PRZEZ LEKARZY UPRAWNIONYCH DO PRZEPROWADZANIA, BADAŃ O KTÓRYCH MOWA W PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTAWIE art. 229 par. 8 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeksu Pracy ( DZ. U. 1998r. nr 21, poz. 94 z pózniejszymi zmianami.).

Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2006 Nr 225, poz. 1635).
Informacja dotycząca rewolwerów ZORAKI model K-10 oraz innych działających na podobnej zasadzie: ZORAKI model K-45, K-55, KESERU K-10, SHOTGUM, pistolet GUARD 4 oraz WALTHER model P 22 kal. 9 mm i WALTHER model P 99 kal. 9 mm.


Informuję, że zgodnie ze stanowiskiem Biura Prewencji Komendy Głównej Policji opartym na opiniach Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji oraz stanowiskiem Departamentu Zezwoleń i Koncesji Ministerstwa Spraw Wewnętrznych rewolwer ZORAKI model K-10 oraz inne działające na podobnej zasadzie: ZORAKI model K-45, K-55, KESERU K-10, SHOTGUM, pistolet GUARD 4 oraz pistolet WALTHER model P 22 kal. 9 mm i pistolet WALTHER model P 99 kal. 9 mm, w świetle przepisów ustawy z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 576);

są bronią palną wymagającą pozwolenia.


Wymieniona wyżej broń jest, lub była oferowana do sprzedaży, m.in. na portalach internetowych jako broń niewymagająca pozwolenia.
Broń palną, na którą wymagane jest pozwolenie można wyłącznie posiadać na zasadach określonych w ustawie z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji.

W przypadku ujawnienia posiadania bez zezwolenia - broni uznanej za broń palną wymagającą pozwolenia, będą podejmowane przez Policję czynności w związku z podejrzeniem popełnienia przestępstwa z art. 263§2 Kodeksu Karnego.

W przypadku pytań można się kontaktować w powyższej sprawie z Wydziałem Postępowań Administracyjnych KWP we Wrocławiu pod nr tel. 71 340 3351 lub 71 340 4626.Drukuj

 
K o m e n d a   W o j e w ó d z k a   P o l i c j i   w e   W r o c ł a w i u    ©   By MH & MK
Ten Serwer nie jest w żaden sposób połączony z siecią komputerową Policji
i zawiera tylko jawne dane udostępniane przez Komendę Wojewódzką Policji we Wrocławiu