: 3010039
STRONA ARCHIWALNA
Strona aktualna dostępna jest TUTAJ
WYDZ. PREZYDIALNY:KONTAKT


Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu

Wydział Prezydialny

50-040 Wrocław ul. Podwale 31-33

sekretariat wydziału pok. 152 (II piętro) tel. (71) 340-42-07

fax. (71) 340-47-43, resort 871-47-43

e-mail : kontaktkwp.policja.gov.pl


Kierownictwo WydziałuDrukuj

 
K o m e n d a   W o j e w ó d z k a   P o l i c j i   w e   W r o c ł a w i u    ©   By MH & MK
Ten Serwer nie jest w żaden sposób połączony z siecią komputerową Policji
i zawiera tylko jawne dane udostępniane przez Komendę Wojewódzką Policji we Wrocławiu