HOME  INFORMACJA  STRUKTURA  STATUT  KONTAKT  PRAWO  DRUKI  UCHWAŁY  STATUT  ZMIANY  GALERIA

BGK Oddział we Wrocławiu  20 1130 1033 0018 8157 4220 0001

POSTANOWIENIA OGÓLNE

CZŁONKOWIE PKZP, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

ORGANY PKZP, ICH SKŁAD I KOMPETENCJE

WKŁADY I POŻYCZKI

PRZEPISY KOŃCOWE

 

STATUT

 

Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej
 Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu

z dnia 19 lutego 2016 roku (ze zmianami z 2018 roku)


POSTANOWIENIA OGÓLNE  


§ 1

Pracowniczą   Kasę   Zapomogowo-Pożyczkową   (PKZP) przy   Komendzie   Wojewódzkiej   Policji we Wrocławiu tworzą członkowie:

 1. Jednostek i komórek organizacyjnych Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu.

 2. Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu.

 3. Komend Powiatowych Policji w:  Oleśnicy, Miliczu, Trzebnicy, Strzelinie, Oławie, Środzie Śląskiej, Wołowie i Górze.

 4. Zarządów Centralnego Biura Śledczego Policji KGP, Wydziału we Wrocławiu Biura Spraw Wewnętrznych KGP, Zakładu Emerytalno-Rentowego MSWiA.

§ 2

Użyte w regulaminie określenia oznaczają:

 1. Członek - policjant służby stałej i przygotowawczej, pracownik cywilny oraz emeryt lub rencista Policji;

 2. PKZP - Pracownicza Kasa Zapomogowo-Pożyczkowa.

§ 3

 1. PKZP swą działalność opiera o Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 1992 r. w sprawie pracowniczych kas zapomogowo-pożyczkowych oraz spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych w zakładach pracy (Dz. U. 1992.100.502).

 2. PKZP działa na podstawie niniejszego statutu oraz uchwał walnego zebrania członków.

 3. Celem działania PKZP jest:

1) Propagowanie oszczędzania;

2) Udzielanie pomocy finansowej członkom PKZP.

 1. Cele działania PKZP realizowane są przez:

1) Przyjmowanie wkładów członkowskich;

2) Udzielanie pożyczek gotówkowych.

§ 4

PKZP używa pieczęci podłużnej o następującej treści:

„Pracownicza Kasa Zapomogowo-Pożyczkowa przy Komendzie Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu, ul. Podwale 31-33, 50-040 Wrocław".

<<< powrót do menu


CZŁONKOWIE PKZP - PRAWA I OBOWIĄZKI       


<<< powrót do menu

 

§ 5

 

Członkami PKZP mogą być policjanci służby stałej i przygotowawczej, pracownicy cywilni zatrudnieni na czas nieokreślony oraz emeryci i renciści Policji na podstawie złożonej deklaracji.

 

§ 6

 1. Przyjęcia w poczet członków PKZP dokonuje Zarząd PKZP na podstawie uchwały, nie później niż w ciągu miesiąca od dnia złożenia deklaracji po opłaceniu wpisowego.

 2. Dane osobowe członków PKZP przetwarzane są w związku z realizacją zadań statutowych i podlegają ochronie zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2015r. poz. 2135 ze zm.).

 3. Dane osobowe członków PKZP, są wykorzystywane wyłącznie do celów związanych z działalnością kasy. Członkowi kasy przysługuje prawo wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania na warunkach określonych w ustawie o ochronie danych osobowych.

 

§ 7

Członkowie PKZP mają prawo:

 1. Brać udział w obradach walnego zebrania;

 2. Wybierać i być wybieranym do Zarządu i komisji rewizyjnej;

 3. Lokować wkłady w PKZP;

 4. Korzystać z pożyczek.

§ 8

Członkowie PKZP mają obowiązek:

 1. Stosować się do przepisów niniejszego statutu, uchwał walnego zebrania oraz postanowień organów PKZP;

 2. Popierać cele działania PKZP;

 3. Wnosić wpisowe w wysokości 1% wynagrodzenia brutto;

 4. Wnosić, co miesiąc zadeklarowane wkłady członkowskie z zastrzeżeniem § 20 ust. 3 Statutu;

 5. Spłacać regularnie raty zaciągniętych pożyczek.

§ 9

Skreślenie z listy członków następuje:

 1. Na żądanie członka PKZP (pisemna prośba);

 2. W razie śmierci członka;

 3. W przypadku zwolnienia ze  służby (rozwiązania  umowy o pracę), z wyjątkiem przejścia na emeryturę lub rentę;

 4. Na   podstawie  uchwały Zarządu  PKZP - w  razie  niedopełnienia   przez  członka obowiązków określonych w § 8 Statutu;

 5. W przypadku przeniesienia do innych PKZP w Policji, skreślenie z listy następuje po ostatecznym rozliczeniu się z zaciągniętych pożyczek. Fakt pozostania do chwili rozliczenia potwierdza prośba członka do Zarządu PKZP w formie podania, na którym poręczyciele wyrażają zgodę poręczenia w tym okresie całości zadłużenia a członek zobowiązuje się do systematycznego zgodnie z obowiązującymi zasadami ostatecznego rozliczenia uiszczając zadeklarowane wkłady oraz spłacać raty pożyczki;

 6. Członkowie PKZP, którzy nie wywiązują się z obowiązku zawartego w §8 ust. 5 Statutu zostają skreśleni z listy członków i nie mogą ubiegać się o członkostwo w PKZP.

§ 10

Wypłacenie wkładów członkowskich następuje nie później niż w ciągu 3 (trzech) miesięcy od chwili skreślenia z listy członków. W przypadku zadłużenia członka pozostałe wkłady przeznacza się w pierwszej kolejności na spłacenie zaciągniętej pożyczki.

§11

 1. Członek, który wystąpił z PKZP na własną prośbę i zgłasza wniosek o ponowne przyjęcie w okresie 3 lat od wystąpienia, powinien wpłacić nie mniej niż 50% uprzednio wycofanych wkładów. Wniesienie wymaganej części wycofanych wkładów uprawnia do zaciągnięcia pożyczki po upływie 3 miesięcy od dnia ponownego przyjęcia do PKZP.

 2. Ponownie przyjęty w poczet członek wpłaca wpisowe w wysokości 3% wynagrodzenia brutto (renty lub emerytury).

 3. Członkowie, którzy przeszli na emeryturę lub rentę, a nie zadeklarowali dalszego pozostania w PKZP nie mają prawa do ponownego ubiegania się o członkostwo w PKZP.

<<< powrót do menu


ORGANY PKZP, ICH SKŁAD I KOMPETENCJE


<<< powrót do menu

 

§ 12

Organami PKZP są:

 1. Walne zebranie członków;

 2. Zarząd;

 3. Komisja Rewizyjna.

§ 13

 1. Walne zebranie członków może być:

1) Zwyczajne;

2) Nadzwyczajne.

 1. Prawo do udziału w walnym zebraniu przysługuje delegatom, członkom PKZP oraz głosem doradczym przedstawicielom organu sprawującego nadzór finansowy nad PKZP i kierownictwu służbowemu KWP we Wrocławiu.

 2. Zwyczajne walne zebranie członków zwołuje Zarząd PKZP, co najmniej raz w roku.

 3. Nadzwyczajne walne zebranie członków zwołuje Zarząd PKZP lub w razie potrzeby na żądanie:

1) Komisji rewizyjnej;

2) 1/3 liczby członków PKZP;

Nadzwyczajne walne zebranie członków zwołuje się nie później niż w ciągu miesiąca od dnia zgłoszenia żądania i nie wcześniej niż po upływie 5 dni od zawiadomienia członków PKZP o zebraniu.

 1. Czas, miejsce i porządek obrad walnego zebrania należy podać w zawiadomieniu.

 2. Zarząd ma obowiązek przedstawić bilans PKZP osobom wymienionym w ust. 4 co najmniej na 7 dni przed terminem walnego zebrania.

 3. Delegatami na Walne zebranie członków są przedstawiciele jednostek i komórek organizacyjnych Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu delegowani na podstawie następującego klucza:

  1) z Komend Powiatowych Policji – 1 delegat z każdej KPP;

  2) z Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu – 1 delegat na 50 członków KMP;

  3) z Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu – 1 delegat na 50 członków z jednostek i komórek organizacyjnych KWP;

  4) z  Zarządu we Wrocławiu CBŚP – 1 delegat.

 4. Zarząd sporządzając listę mandatów z poszczególnych jednostek i komórek organizacyjnych, kieruje się powyższymi założeniami, jak również zasadą reprezentatywności jak najszerszej ilości komórek i jednostek organizacyjnych.

 5. Lista mandatów zostaje zatwierdzona przez Zarząd na posiedzeniu zwołującym Walne zebranie członków PKZP.

§ 14

 1. Uchwały walnego zebrania zapadają zwykłą większością głosów w obecności, co najmniej połowy liczby delegatów.

 2. W przypadku, gdy nie ma wymaganej ilości delegatów, zebranie powinno być zwołane w drugim terminie (nie później niż w ciągu 14 dni). Przedmiotem obrad i uchwał zebrania mogą być tylko sprawy, które zostały umieszczone w porządku dziennym zebrania zwołanego w pierwszym terminie.

 3. Protokół walnego zebrania podpisują przewodniczący zebrania i protokolant.

§ 15

Do kompetencji walnego zebrania delegatów należy:

 1. Uchwalenie statutu i wprowadzanie w nim zmian;

 2. Wybór i odwoływanie Zarządu oraz członków komisji rewizyjnej przeprowadzone w głosowaniu tajnym;

 3. Zatwierdzanie sprawozdań i bilansów rocznych PKZP;

 4. Ustalanie wysokości wkładów członkowskich i wpisowego;

 5. Zatwierdzanie   nowych   wysokości   pożyczek   wprowadzonych   przez   Zarząd   w granicach określonych w § 21, § 22 i § 23 niniejszego Statutu, w zależności od aktualnych funduszy kasy;

 6. Podejmowania uchwał w sprawach lokowania wolnych środków pieniężnych;

 7. Podejmowanie uchwał w sprawach pokrywania strat PKZP;

 8. Podjęcie uchwały o likwidacji PKZP;

 9. Przyjmowanie sprawozdań Zarządu z bieżącej działalności oraz sprawozdań i wniosków komisji rewizyjnej.

§ 16

 1. Zarząd PKZP składa się z 4-8 członków wybranych w głosowaniu tajnym przez walne zebranie na okres 4 lat.

 2. Do Zarządu nie mogą być wybierani kierownicy organów finansowych.

 3. Członkowie Zarządu na pierwszym posiedzeniu wybierają: przewodniczącego, skarbnika, ich zastępców oraz sekretarza.

 4. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów w obecności, co najmniej połowy liczby członków. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego.

 5. Z każdego  posiedzenia Zarządu  sporządza się protokół, który  podpisują przewodniczący i sekretarz Zarządu.

 6. Członkowie Zarządu pełnią swoje obowiązki społecznie, bez wynagrodzenia.

§17

Do kompetencji Zarządu PKZP należy:

 1. Przyjmowanie członków PKZP i skreślanie ich z listy;

 2. Prowadzenie ewidencji członków PKZP;

 3. Prowadzenie polityki w zakresie udzielania świadczeń i dysponowania funduszem rezerwowym oraz specjalnym;

 4. Przyznawanie pożyczek i ustalanie okresów ich spłaty;

 5. Podejmowanie decyzji w sprawie odroczenia spłaty pożyczek;

 6. Sprawowanie kontroli nad terminowym i właściwym dokonywaniem wpłat i wypłat oraz księgowaniem tych operacji;

 7. Podpisywanie dyspozycji pieniężnych i innych dokumentów kasy;

 8. Zwoływanie walnych zebrań członków;

 9. Składanie walnemu zebraniu członków sprawozdań z działalności  bieżącej oraz przedstawianie bilansów rocznych do zatwierdzenia;

 10. Rozpatrywanie okresowych sprawozdań finansowych;

 11. Reprezentowanie interesów PKZP wobec Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu;

 12. Ustosunkowywanie się do wniosków i ustaleń komisji rewizyjnej;

 13. Współdziałanie z: Komendantami Powiatowymi Policji i Komendantem Miejskim Policji we Wrocławiu; Naczelnikiem Zarządu we Wrocławiu CBŚP; Naczelnikiem Wydziału we Wrocławiu BSW KGP; Dyrektorem Zakładu Emerytalno – Rentowego MSW i A we Wrocławiu w zakresie funkcjonowania PKZP;

 14. Prowadzenie innych spraw PKZP;

 15. Akceptacja Bilansu, który z ramienia Zarządu podpisuje Przewodniczący, po zatwierdzeniu przez Zarząd, następuje zwykłą większością głosów.

   

§ 18

 1. Komisja Rewizyjna składa się z 3-5 członków wybranych przez walne zebranie członków na okres 4 lat.

 2. Komisja Rewizyjna na pierwszym posiedzeniu wybiera spośród swojego grona: przewodniczącego, zastępcę i sekretarza.

 3. Członkowie komisji rewizyjnej pełnią swoje obowiązki społecznie, bez wynagrodzenia.

 4. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolującym działalność finansową Zarządu PKZP.

 5. Do obowiązków komisji rewizyjnej należy:

1) Kontrola zabezpieczenia mienia PKZP;

2) Kontrola działalności Zarządu PKZP, która przeprowadzana jest po zakończeniu półrocza oraz roku kalendarzowego w świetle obowiązujących przepisów, niniejszego statutu oraz uchwal walnego zebrania;

3) Czuwanie nad prawidłowym dokumentowaniem wszystkich wpływów i wydatków oraz nad prawidłowym i zgodnym z przepisami prowadzeniem obsługi kasowej i księgowości PKZP;

4)  Przedstawianie walnemu zebraniu członków sprawozdania ze swojej działalności z kontroli ksiąg i dokumentów, wnioskowanie o zatwierdzenie bilansu oraz udzielenie Zarządowi absolutorium;

5) Wyjaśnianie szkód w majątku PKZP oraz przedstawianie wniosków walnemu zebraniu członków;

6) Rozpatrywanie skarg i wniosków członków PKZP;

 1. Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów w obecności, co najmniej połowy liczby członków, a w przypadku równej ilości głosów decyduje głos przewodniczącego. Posiedzenia komisji powinny być protokołowane. Protokół podpisują wszyscy uczestnicy posiedzenia.

 2. W razie stwierdzenia, że Zarząd PKZP w swej działalności nie przestrzega obowiązujących przepisów, uchwał walnego zebrania lub w przypadku, gdy jego działalność jest sprzeczna z interesem społecznym, Komisja Rewizyjna żąda zwołania w trybie natychmiastowym nadzwyczajnego walnego zebrania członków i występuje na nim z wnioskiem o odwołanie Zarządu.

<<< powrót do menu


FUNDUSZE WKŁADY I POŻYCZKI


<<< powrót do menu

 

§ 19

 1. PKZP Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu posiada odrębne konto bankowe obsługiwane przez Wydział Finansów KWP we Wrocławiu na podstawie dyspozycji wydanej, przez co najmniej dwóch członków Zarządu PKZP.

 2. Na koncie tym gromadzone są środki finansowe w ramach funduszy:

1)  Środki pochodzące z wkładów oraz spłat pożyczek, tworzące fundusz oszczędnościowo-pożyczkowy (F O-P) – który przeznaczony jest na udzielanie pożyczek gotówkowych długo i krótkoterminowych. Wkłady członkowskie oraz pożyczki udzielane członkom PKZP nie są oprocentowane;

2)  Środki uzyskane z wpisowego, z nie podjętych zwrotów wkładów członkowskich, z odsetek od lokat terminowych, odsetek zasądzonych przez sąd oraz subwencji i darowizn tworzą fundusz rezerwowy (FR) – który przeznaczony jest na pokrycie szkód i strat związanych z nieściągalnością zadłużeń członków. Wkłady członkowskie przeniesione na fundusz rezerwowy z konta członka kasy wypłacane są właścicielowi, a w razie jego śmierci osobie na rzecz, której członek PKZP dokonał zapisu. W przypadku nie odebrania wkładów przez członka PKZP lub zapisobiorcę w ciągu 10 lat, po tym okresie wkłady przechodzą na własność PKZP powiększając Fundusz Specjalny (FS).

3) Środki pieniężne pochodzące z oprocentowania lokaty własnej, tworzą fundusz Specjalny (FS) – przeznaczony do realizacji bieżącej obsługi Zarządu PKZP i Komisji Rewizyjnej oraz prowadzenia korespondencji z członkami PKZP.

 1. Do dysponowania środkami na koncie (w tym funduszami) upoważniony jest Zarząd PKZP.

 2. W oparciu o pisemną decyzję osoby upoważnione na podstawie odrębnych przepisów do dysponowania rachunkami pieniężnymi w KWP, KMP i KPP dokonują wypłat przyznanych pożyczek do wysokości środków zgromadzonych na koncie.

§ 20

 1. Wysokość miesięcznego wkładu członkowskiego uchwala Zarząd PKZP, a zatwierdza walne zebranie członków. Wysokość wkładu wynosi nie mniej niż 1% miesięcznego wynagrodzenia brutto.

 2. Na wniosek zainteresowanego wysokość miesięcznego wkładu członkowskiego może być wyższa, lecz nie więcej niż 50% płacy minimalnej ogłaszanej corocznie w Dzienniku Urzędowym.

 3. Maksymalny wkład członkowski nie może przekraczać 15-krotności płacy minimalnej.

§ 21

 1. Członkom PKZP może być udzielana pożyczka:

1) Długoterminowa;

2) Uzupełniająca;

3) Krótkoterminowa.

 1. Spłata pożyczki długoterminowej następuje w ratach nie większych niż 24.

 2. W uzasadnionych przypadkach spłata pożyczki popartej raportem może nastąpić w maksymalnie 36 ratach.

 3. W przypadkach losowych odroczenie spłaty pożyczki określonej w pkt. 3 może nastąpić na wniosek pożyczkobiorcy po upływie 6 miesięcy od jej przydzielenia.

 4. Pożyczka uzupełniająca może być przyznana w wyjątkowych sytuacjach losowych, na pisemny wniosek członka z pełnym uzasadnieniem, zgodnie z zasadami wymienionymi w § 21 pkt. 2, 3, 4 i 5 Statutu. Wyjątkowa sytuacja losowa  członka PKZP rozpatrywana jest indywidualnie w tym zakresie, a decyzja Zarządu uchwalana zostaje z uwzględnieniem § 16 ust. 4.

 5. Pożyczka krótkoterminowa udzielana jest do wysokości połowy miesięcznego wynagrodzenia netto po potrąceniu wszystkich zobowiązań, z uwzględnieniem minimum socjalnego. Spłata jej następuje jednorazowo, po otrzymaniu najbliższego wynagrodzenia, poprzez wpłatę gotówkową do kasy lub przelewem na konto PKZP przy KWP we Wrocławiu. Pożyczka krótkoterminowa może być udzielana raz w kwartale".

§ 22

 1. Pożyczka długoterminowa może być przyznana członkowi PKZP w wysokości jednomiesięcznego wynagrodzenia (dochodów) brutto (renty lub emerytury) oraz 3 wkładów członkowskich, z wyłączeniem § 22 pkt 5 Statutu.

 2. Emerytom i rencistom pożyczki długoterminowe przyznaje się do wysokości 1 wkładu i jednomiesięcznej renty lub emerytury (brutto), a emerytom przechodzącym na art. 117 § 1 Ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji, w okresie trwania rocznej pensji w wysokości 3 wkładów członkowskich oraz wynagrodzenia brutto.

 3. Udzielenie pożyczki nowo przyjętemu członkowi może nastąpić po upływie 3 miesięcy od dnia przyjęcia do PKZP lub wcześniej w przypadku jednorazowego wpłacenia równowartości wkładu za okres 3 miesięcy z uwzględnieniem §11 Statutu.

 4. Nowa pożyczka długoterminowa może być udzielona, o ile nie stanowi pożyczki uzupełniającej, po całkowitym spłaceniu poprzednio zaciągniętej.

 5. Członkom PKZP w stosunku, do których prawomocną decyzją Sądu realizowane są zajęcia komornicze Zarząd PKZP udziela lub odmawia przyznania pożyczki, uwzględniając możliwości spłaty członka.

 6. Na pisemny wniosek członka PKZP spłata pożyczki długoterminowej i uzupełniającej może ulec zawieszeniu na okres do trzech miesięcy (łącznie lub jednorazowo). Decyzję o zawieszeniu podejmuje Zarząd uwzględniając sytuację finansową PKZP. Zawieszenie nie dotyczy wpłaty comiesięcznych wkładów.

 7. Członek PKZP, który przebywa na urlopie wychowawczym, może na pisemny wniosek, po uzyskaniu zgody poręczycieli, zwrócić się do Zarządu PKZP o zawieszenie spłaty pożyczki na czas do 15 miesięcy. Spłata ponowna pożyczki uruchomiona zostaje z dniem podjęcia pracy lub służby po upływie 15 miesięcy.

§ 23

 1. Pożyczki uzupełniające przyznaje się wyjątkowo po spłacie, co najmniej 50% przydzielonej pożyczki długoterminowej w wysokości nie większej jak określono w § 22 ust. 1 Statutu, pomniejszonej o kwotę zadłużenia. Spłata następuje na zasadach określonych w § 21 ust. 2, 3 i 4 Statutu.

 2. Udzielenie pożyczki uzupełniającej wymaga ponownego poręczenia całej kwoty pożyczki oraz ustalenia nowych rat spłaty.

 3. Pożyczka uzupełniająca może być udzielona tylko raz w czasie spłaty uprzednio zaciągniętej pożyczki i może być przyznana w sytuacjach szczególnych, po wnikliwej analizie wniosku.

§ 24

 1. Poręczycielami pożyczki mogą być wyłącznie członkowie PKZP przy KWP we Wrocławiu.

 2. Członkowie Zarządu i komisji rewizyjnej nie mogą być poręczycielami.

 3. Poręczycielami dla emerytów i rencistów muszą być tylko członkowie PKZP.

§ 25

Przy podejmowaniu decyzji o udzieleniu pożyczek Zarząd zobowiązany jest uwzględnić:

 1. Kolejność złożenia wniosku;

 2. Potrzeby wnioskodawcy PKZP;

 3. Staż przynależności do PKZP i wysokość wkładów;

 4. Zasoby zgromadzonych środków pieniężnych PKZP,

 5. Zdolność płatniczą wnioskodawcy.

§ 26

Osoba ubiegająca się o przyznanie pożyczki przedkłada wniosek (wzór zał. nr 1).

 1. Podstawą wypłaty pożyczki jest decyzja Zarządu podjęta przez minimum 2 członków, zawarta we wniosku.

 2. Wysokość pożyczki oraz zasady spłaty określone są we wniosku stanowiącym załącznik do zlecenia wypłaty.

 3. Z chwilą rozwiązania stosunku służby lub pracy niespłacona część pożyczki podlega natychmiastowej spłacie w całości. Obowiązku natychmiastowej spłaty nie stosuje się do policjantów i pracowników cywilnych przechodzących na emeryturę lub rentę, zwalnianych z przyczyn leżących po stronie zakładu pracy oraz w przypadku wyrażenia zgody przez poręczycieli na spłatę pozostałej kwoty pożyczki (wyrażenie zgody następuje w formie pisemnej).

 4. W razie śmierci członka PKZP nieściągalne zadłużenie może zostać umorzone.

 5. W razie śmierci członka PKZP jego zadłużenie nie podlega spłacie przez poręczycieli zobowiązania.

 6. Spłatę zadłużenia potrąca się z wkładów pożyczkobiorcy, a ewentualną różnicę Zarząd może umorzyć do wysokości 5.000 złotych, pokrywając tę kwotę z funduszu rezerwowego. Pozostałą część zadłużenia spłaca ustawowy spadkobierca.

 7. W wyjątkowych sytuacjach Zarząd PKZP może podjąć decyzję o umorzeniu części lub całości pożyczki, gdy nie ma ustawowego spadkobiercy (np. w przypadku osoby samotnej).

 8. Decyzję o umorzeniu niespłaconej pożyczki w formie uchwały podejmuje Zarząd PKZP.

 9. Niespłaconą część pożyczki pokrywa się z funduszu rezerwowego PKZP.

 10. W przypadku śmierci pożyczkobiorcy wkłady członkowskie, po potrąceniu ewentualnego zadłużenia będą wypłacane osobie wskazanej w deklaracji przystąpienia do PKZP.

§ 27

Szczegółowe zasady i warunki świadczenia przez zakład pracy pomocy PKZP przy KWP we Wrocławiu określa umowa zawarta pomiędzy Komendantem Wojewódzkim Policji we Wrocławiu a Zarządem PKZP reprezentowanym przez Przewodniczącego.

<<< powrót do menu


PRZEPISY KOŃCOWE


<<< powrót do menu

 

§ 28

W sprawach nieuregulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie przepisy Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 1992 roku w sprawie pracowniczych kas zapomogowo-pożyczkowych oraz spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych w  zakładach pracy.     

§ 29

Z dniem 19 lutego 2016 roku traci moc obowiązującą Statut uchwalony na walnym zebraniu Członków PKZP w dniu 28 stycznia 2010 roku z późniejszymi zmianami.                                  

§ 30

Z dniem 20 lutego 2016 roku wchodzi w życie Statut na podstawie Uchwały Walnego Zebrania Członków PKZP. Statut PKZP został poddany głosowaniu i został przyjęty wymaganą większością głosów.

Wrocław, dnia 19.02.2016 r.

 

 

za zgodność

Przewodniczący PKZP

przy KWP we Wrocławiu

 

Zygmunt Kijak

 

<<< powrót do menu

 

HOME  INFORMACJA  STRUKTURA  STATUT  KONTAKT  PRAWO  DRUKI  UCHWAŁY  STATUT  ZMIANY  GALERIA

© BY J. Przemyk W. GMT 2009 Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu Wszystkie Prawa Zastrzeżone